Ons weet in die tabernakel was daar sewe instrumente, ‘n brandofferaltaar, ‘n waskolom, ‘n menorah, ‘n tafel met toonbrode, ‘n goue wierookaltaar, die verbondsark en die versoeningsdeksel.

Elkeen van hierdie instrumente het op ‘n spesifieke plek in die tabernakel geataan, presies waar Abba Vader gesê dit moet staan. As jy kyk hoe hierdie sewe instrumente in die Tabernakel staan, staan dit in die vorm van ‘n kruis.  In Openbaring 4 lees jy hoe Johannes Abba Vader se troonkamer beskryf, die Hemel. Presies soos wat Johannes Abba Vader se troonkamer beskryf, presies so sê Abba Vader vir Moses om die tabernakel te bou. Soos wat Johannes Abba Vader sien woon in Sy troonkamer, so sê Abba Vader vir Moses, so wil Hy tussen Sy kinders in die tabernakel kom woon.

Dit is dus baie belangrik dat die tabernakel as toonbeeld van Abba se troonkamer presies volgens Abba se instruksies en voorskrifte aan Moses gebou word. Daar was praktiese redes waarom bepaalde voorskrifte gegee is, maar meestal ook ‘n geestelike en simboliese redes. Die tabernakel is van pale en materiaal saamgestel sodat dit maklik op- en afgeslaan kon word want Israel sou vir die volgende 40 jaar ‘n nomadiese bestaan voer – dus ‘n praktiese rede. Dit is in die middel van die kamp opgeslaan en ‘n wolk- en vuurkolom het daarop gerus sodat die volk kon sien dat hul Vader in hul midde kom woon het en dat hul fokus op Hom moes wees – ‘n geestelike rede.

Die omheining

Die omheining rondom die tabernakel bestaan uit 60 Akasia-houtpale met brons voetstukke. Elke paal is 2.29 meter hoog en die afstand tussen die pale is ook 2.29 meter. Moses se instruksies was in el afgemeet en 2.29 meter is presies 5 el. Vyf in die Woord is die getal vir genade en verteenwoordig Abba Vader se reverdigheid en genade.

Bo-op elk van die pale is daar ‘n silwer skerp punt. Hoekom is elke paal gegiet in brons onder, silwer bo en van Akasia-hout gemaak? Regdeur Abba Vader se Woord verteenwoordig brons oordeel, hout verteenwoordig menslikheid en silwer verteenwoordig verlossing of “redemption.” Dit skilder vir ons ‘n prentjie van Abba Vader se regverdigheid (wit), waarin Hy sonde sal oordeel (brons) maar Sy hart is in vriendskap met Sy bruid (silwer).

Die 60 pale – die Hebreeuse lettertjie wat gekoppel is aan die getal 60 is die letter “Samech” en die prentjie in Hebreeus is: “that which supports everything” met ander woorde - dit wat alles ondersteun. In Matteus 1 is die geslagsregister van Yeshua beskryf en word daar melding gemaak van die 60 regverdige persone (waarvan 2 vroue) wat in hierdie bloedlyn was en voor Yeshua gebore is. Yeshua, Hy wat alles ondersteun. Die tabernakel is dus baie meer as net ‘n tent.

Die totale lengte van hierdie omheining is 45,7m (20 pale aan elke lengte kant) en die breedte is 22.86m (10 pale aan elke breedte kant). Die presiese oppervlak waarop die tabernakel staan is 75 vierkante meter.

Die tabernakel kon slegs van die Oostekant binnegegaan word en hierdie toegangspoort staan bekend as “The Way”. Yeshua sê in Joh 14:6 “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” Dis hier by hierdie ingang “the Way” waarvan Dawid ook praat in Ps 100:4-5 waar hy sê: “Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam. Want die Here is goed; sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag.”

Die toegangspoort met 3 openinge word gevorm deur 4 van die 10 pale aan die Oostekant en die opening is toegemaak met 3 rooi lappe. Die res van die omheining is toegespan met wit linnestof. Wit in Hebreeus beteken: “die regverdige dade van die heiliges.” (Openbaring 19:8)

Die brandofferaltaar

Binne die voorhof en direk teenoor die toegangspoort aan die Oostekant, is die vierkantige brandofferaltaar wat 2,29m in lengte en breedte is en 1.37m hoog staan, Die altaar is gemaak van hout en oorgetrek met brons. Op elk van die 4 hoeke is daar horings wat ook met brons oorgetrek is. Die rooster is 0.686m van die grond. Die bronsgereedskap wat by die altaar gebruik word, bestaan uit potte, skoppe, komme, vuurpanne en vurke.

Waskom

Tussen die brandofferaltaar en die tabernakel is ‘n waskom geplaas en vol water gehou. Hierin het Aäron en die ander priesters hulle hande en voete gewas voordat hulle met die offergawes gewerk en die tabernakel binne gegaan het.

Die waskom is van brons gemaak en geen afmetings is bekend nie.

Heilige deel

5 Pale met 4 openinge vorm die ingang na die Heilige deel van tabernakel. Hierdie pale is gemaak van hout en met goud oorgetrek. Hul is 2.29m hoog met brons voetstukke en goue hakke bo waaraan die lappe hang. In die Heilige deel is slegs drie items geplaas naamlik, die menorah, die tafel met die toonbrode, en die wierookaltaar .

Menorah

Die kandelaar is aan die linkerkant wanneer jy die Heilige deel binnekom, aan die Suidekant. Aangesien daar geen vensters is nie, is die kandelaar se lig, die enigste lig in die Heilige deel. Alle geestelike lig (Openbaring) kom van Abba: deur die natuur (Rom 1:18-20), Sy Woord (Ps 119:105) en Sy Gees (1 Kor 2:10). Yeshua is die vleesgeworde Woord (Joh 1:14) wat in die wêreld gekom het om elke mens te verlig (Joh 1:9) en in Hom was geen duisternis nie. In Sy wese is Hy suiwer goud, suiwerder selfs as die goud waaruit die menorah gemaak was.

Die sewe lampe (Lev 24:4) was deel van die kandelaar. Sewe is die getal van volmaaktheid. Die lig wat Abba deur Sy Woord en Gees gee, is volmaak (Ps 19:18). Niks mag daaraan toegevoeg en niks mag daarvan weggeneem word nie (Open 22:18).

Geen afmetings van die menorah is bekend nie.

Tafel met troonbrode

Hierdie tafel wat van akasiahout gemaak en oorgetrek is met goud, was 0.9144m lank, 0.457m breed en 0.686m hoog. Daar is 2 krone rondom die bo-rand van die tafel wat ‘n handbreedte uitmekaar is.

Dit staan aan die Noordekant in die Heilige deel. Daarop moes 12 plat toonbrode wat volgens voorskrif voorberei is (Lev 24:5), in twee stapels van ses elk, voor die aangesig van Abba neergesit word.

Die getal 12, dui op die twaalf stamme en wys heen na Yeshua wat deur Sy offer vir ons die Brood van die Lewe wat uit die hemel neergedaal het, geword het (Joh 6:35). As ons Sy vlees eet en Sy bloed drink, het ons die ewige lewe (Joh 6:54). Dit beteken dat ons totale geestelike lewe afhang van ons geloof in Hom.

Wierookaltaar

Hierdie altaar is ook van akasiahout gemaak en met goud oorgetrek Dit is vierkantig, 0.457m x 0.457m en staan 0.914m hoog, Daar is vier goue horings, een op elke hoek, en die altaar was versier met ‘n goue kroon rondom die bo-rand. Dit is naaste aan die Allerheilige deel geplaas, aan die voorkant van die voorhangsel waaragter die ark met versoendeksel is.

Opening na die Allerheilige deel van die tabernakel

Weereens vorm 4 pale 3 openinge waaraan die voorhangsels hang. Die houtpale is 2.29m hoog en met goud oorgetrek. Dit het silwer voetstukke en goue hake bo-aan waaraan die voorhangsel hang. Die kleure van die voorhangsel is wit, rooi, blou en pers.

Verbondsark

In die Allerheiligste deel is die Verbondsark gemaak van akasiahout wat binne en buite oorgetrek is met goud. Die Verbondsark is 1.143m in lengte, 0.686m breed en 0,686m hoog.

Dit is van ringe en draaghoute voorsien en versier met ‘n goue kroon reg rondom die rand.

In die ark was die Getuienis, die (een of) twee kliptafel(s) waarop die Abba Vader die Tien gebooie met Sy vinger geskryf het (Deut 10:2,5) ‘n goue kruik met manna (Ex 16:33, Heb 9:4) en die staf van Aäron wat twaalf maal per jaar geblom het (Num 17:10). Later is ‘n goue wierookbak ook bygevoeg (Heb 9:4).

Mercy Seat

Bo-op die ark is die Mercy Seat of versoendeksel (Ex 25:10-22) waarop twee gerubs wat na mekaar toe kyk oor die ark waak. Die Mercy Seat was 1.143m lank en 0.686m breed en oorgetrek in goud.

Bokant die Mercy Seat en tussen die twee gerubs, was Abba in die gedaante van ‘n wolk deurentyd sigbaar teenwoordig (Lev 16:2) en van daar af het Hy met Moses gespreek en aan hom alles meegedeel wat Hy Sy volk Israel moes beveel (Num 7:89).

4 Lae lappe wat die tabernakel bedek

Buitenste laag - swart dassievel
2de laag van buite – rooi ramvel
3de laag van buite – geweef van bokhaar
4de laag (binneste laag) - 10 stukke wit fyn linne wat aanmekaar gewerk is en waarop engelmotiewe borduur is in blou, rooi en pers.

Die lappe word deur 50 goue ringe aan die grond vas gemaak, die 50 goue ringe is deur 50 blou lusse van materiaal deur gehak